சனி, 28 ஏப்ரல், 2012

தமிழ் இலக்கண, இலக்கிய வரலாறு - 95


திணை இலக்கியம்

106.     ஆசிரியப்பாவின் மிகக் குறைந்த அடிகளுடைய தொகை நூல் எது?
ஐங்குறுநூறு (மிகக் குறைந்த அடி : 3 அடிகள்)

107.     தொடர்நிலைச் செய்யுட்களைக் கொண்ட தொகை நூல்கள்?
ஐங்குறுநூறு, கலித்தொகை.

108.     ஐங்குறுநூற்றின் அடிவரையறை என்ன?
3 அடிமுதல் 6 அடி வரை.

109. ஐங்குறுநூற்றை முதன்முதலாகப் பதிப்பித்தவர் யார்?
உ.வே. சாமிநாதையர் (1903இல்).

110. ஐங்குறுநூற்றில் கிடைக்காத பாடல்கள் எவை?
ஐங்குறுநூற்றின் 129, 130 ஆகிய இரண்டு பாடல்கள்.

கருத்துகள் இல்லை: