செவ்வாய், 27 மார்ச், 2012

தமிழ் இலக்கண, இலக்கிய வரலாறு - 90

திணை இலக்கியம்

81.       குறுந்தொகையை மேற்கோளாக எடுத்தாண்ட பழைய உரையாசிரியர்கள் எத்தனை பேர்?
29 என்பது உ.வே.சாமிநாதையர் கருத்து.

82.       பழைய உரையாசிரியர்களால் மேற்கோளாகக் காட்டப்பட்ட குறுந்தொகைப் பாடல்களின் எண்ணிக்கை?
235.

83.       குறுந்தொகையில் மிகுதியான பாடவேறுபாடுகளைக்காட்டிய உரைகாரர்யார்?
ரா. இராகவையங்கார் (2960 பாடவேறுபாடுகள்).

84.       குறுந்தொகைப் பாடல்களை மிகுதியான முறை மேற்கோள் காட்டிய பழைய உரைகாரர்யார்?
நச்சினார்க்கினியர் (208 இடங்கள்).

85.       பழைய உரைகாரர்களால் மிக அதிகமாக மேற்கோள் காட்டப்பட்ட பாடல் எது?
14 உரைகாரர்களால் 16 முறை எடுத்துக்காட்டப்பட்ட பாடல் குறுந்தொகையின் 2 ஆம் பாடல்.

கருத்துரையிடுக