வெள்ளி, 19 நவம்பர், 2010

திரிகடுகம் - திருக்கோட்டியூர் இராமாநுசாசாரியர் பதிப்பு

திரிகடுகம் - திருக்கோட்டியூர் இராமாநுசாசாரியர் பதிப்பின் தலைப்புப் பக்கம்

திரிகடுகத்திற்கு முதன்முதலாகப் புத்துரை செய்து முதற்பதிப்பு செய்தவர் திருக்கோட்டியூர் இராமாநுசாசாரியர்.அப்பதிப்பின் ஏழாம் பதிப்பு இது. பதிப்பாண்டு அட்சய ஆண்டு வைகாசித்திங்கள் (1926).
கருத்துரையிடுக