ஞாயிறு, 28 ஆகஸ்ட், 2011

தமிழ் இலக்கிய, இலக்கண வரலாறு- இலக்கணம்- 18

இலக்கணம் - ஐந்திலக்கணம்


முத்துவீரியம் (19 நூற்.)

6.         முத்துவீரியக் கருத்துப்படிப் புறத்திணைகள் யாவை?
வெட்சி, கரந்தை, வஞ்சி, காஞ்சி, நொச்சி, உழிஞை, தும்பை, வாகை ஆகிய எட்டும் புறத்திணைகளாம்.

7.         முத்துவீரியம் கூறும் பொருளணிகளின் எண்ணிக்கை?
58 அணிகள்.

8.         முத்துவீரிய உரைகாரர்?
திருப்பாற்கடல்நாதன் கவிராயர் (இவருரை பொழிப்புரையாகும். இவர் முத்துவீரப்ப உபாத்தியாயரின் நண்பராவார்).

9.         முத்துவீரிய முதற்பதிப்பு ஆண்டு?
1889 (பழனியாண்டி என்பவரால் வெளியிடப்பட்டது).

10.       முத்துவீரிய ஆசிரியர் முதன்மை அணியாகக் கருதும் அணி?
சொல்லணி.

கருத்துரையிடுக