வியாழன், 15 செப்டம்பர், 2011

தமிழ் இலக்கிய, இலக்கண வரலாறு- இலக்கணம்- 49

இலக்கணம் - பாட்டியல் நூல்கள்


முத்துவீரியப் பாட்டியல் (19ஆம் நூற்.)

1.       முத்துவீரப்ப உபாத்தியாயர் செய்த முத்துவீரியத்தில் பாட்டியல் இலக்கணம் கூறும் பகுதி?
யாப்பதிகாரத்தின் ஒழிபியல்.

2.         முத்து வீரியம் கூறும் இலக்கிய வகைகளின் தொகை?
90 இலக்கிய பாகைகள்.

3.         முத்துவீரிய விளக்கவுரை எழுதியவர்?
கு. சுந்தரமூர்த்தி (1972இல் கழக வெளியீடாக இவ்விளக்கவுரை வெளிவந்தது).

கருத்துரையிடுக